Feeds:
Články
Komentáre

Oxygenátor

Oxygenátor je zariadenie, ktoré okysličuje krv v mimotelovom obehu, t.z. nahrádza funkciu pľúc pri použití kardiopulmonálneho bypassu (CPB). Už v roku 1882 von Schroder zistil, že dochádza k okysličeniu krvi, ak necháme kyslík volne prebublávať krvou. Avšak až v roku 1955 bol zostrojený prvý oxygenátor, ktorý bol úspešne nasadený do klinickej praxe. V tomto období sa podarilo systémovo zvládnuť odstraňovanie bublín v krvi, ktoré inak spôsobovali poškodenie organizmu, hlavne mozgu a časom sa pridal aj výmenník tepla.

Od počiatku vývoja všetkých súčastí mimotelového obehu bola najväčším problémom zrážanlivosť krvi. Použitím heparínu sa dosiahli uspokojivé výsledky s kontrolou antikoagulácie.

Reklamy

Hemokoncentrátor

Priemerná strata krvi na jedného pacienta počas operácie srdca pri použití kardiopulmonálneho bypassu (CPB) je 1000 ml. Z dôvodu všeobecného nedostatku krvi a krvných derivátov vyvstala otázka úspory a možnosti využitia čo najväčšieho objemu krvi obsiahnutého v mimotelovom obehu. Ale nielen úspora krvi pri zákroku je dôvodom použitia hemokoncentrátora. Používa sa na zvládnutie hyperkalémie alebo acidózy a taktiež  na koncentráciu krvi v prípade, keď je nízky hematokrit (HCT) a objem cirkulujúcej krvi je dostatočný.

Čítať ďalej »

Xenograft

Xenograft je biologická srdcová chlopňa, pripravená z biologických tkanív iného živočíšneho druhu. Sú implantované ako tzv. bioprotézy. Sú to chlopne, u ktorých vlastnú chlopňu tvorí xenograft, všitý do opletenej kostry (obr 1). Kostra sa vyrába z titanu, stelitu alebo umelých hmôt a je opletená teflonom alebo polypropylenom. Biologickú chlopňu v bioprotézach tvorí buď prasačia aortálna chlopňa, alebo chlopňa skonštruovaná z hovädzieho perikardu (obr.2).

Čítať ďalej »

Kardioplegia

Kardioplegia je zámerné a dočasné zastavenie srdcovej činnosti (asystola) za účelom chirurgického zákroku. Vplyvom kardioplegie je možné operovať srdce, ktoré nebije a necirkuluje ním krv. Dosiahne sa napustením chladeného kardioplegického roztoku do srdcového obehu. Pacientovi sa podá najskôr mierne ochladený roztok (34°C) potom roztok s teplotou 4°C. Roztok sa do srdca zavádza špeciálnymi kanylami.

Kardioplegia sa podľa miesta zavedenia roztoku delí na:

Čítať ďalej »

Kardiopulmonálny bypass je zariadenie, ktoré dokáže dočasne prebrať funkciu srdca a pľúc na dobu potrebnú k vykonaniu chirurgického zákroku. Zabezpečuje cirkuláciu krvi a transport kyslíku v tele operovaného. CPB je forma mimotelovej cirkulácie. Počas operačného zákroku je CPB zvyčajne kombinovaná s ochladzovaním tela a krvi (hypotermiou). To umožňuje zníženie bazálneho metabolizmu a dopytu tela po kyslíku, vplyvom čoho sa môže predlžiť doba chirurgického zákroku.

Čítať ďalej »

Pseudoaneuryzma

Pseudoaneuryzma je dutina, tvorená okolitým tkanivom cievy a s cievou je spojená krčkom. Na rozdiel od aneuryzmy, kedy je výduť tvorená cievnou stenou. Do pseudoaneuryzmy prúdi krčkom krv, v nej sa otáča a vracia sa späť do cievy (kyvadlový tok).

Pseudoaneuryzma (nepravá výduť) vzniká najčastejšie pri poranení cievy a často ako komplikácia po lekárskom zákroku (iatrogénna trauma), napr. po aplikácii stentu.

Čítať ďalej »

Ablácia srdca

Ablačná terapia na srdci sa používa pri liečbe

  • srdečných arytmií – supraventrikulárna tachykardia, Wolff-Parkinson-White syndróm (WPW), ventrikulárna tachykardia
  • atriálnej fibrilácie
  • hypertrofickej kardiomyopatie – (septálna ablácia etanolom)

Abláciou sa zjazví vnútorná stena srdca na špecifických miestach a vykonáva sa:

  • invazívnou metódou na otvorenom srdci – Cox-Maze procedúra, chirurgická ablácia
  • mini-invazívne zavedením katétra do srdca cez cievu a zákrok sa vykoná rádiofrekvenciou, mikrovlnami alebo kryotermicky